virut.net virut.net - Virus, Virut, Antivirus, Ch??ng trình, Ph?n m?m di?t Vi rút, Quét Virus - VIRUT.NET

virut.netWebsite Profile

Title: Virus, Virut, Antivirus, Ch??ng trình, Ph?n m?m di?t Vi rút, Quét Virus - VIRUT.NET
Keywords: Ph?n m?m, di?t, Virus, Bkav, Pro, Kaspersky, CMC, Avira, Antivirus, 2014, Download
Description:Mua, Bán Ph?n m?m di?t Virus Bkav Pro, Kaspersky, CMC, Avira Antivirus 2014 Download Tr?c tuy?n, Khuy?n m?i Giá r?. Ch??ng trình di?t Virus Free Mi?n phí T?i v?. Quét Virus Online
lptelecom.ca is ranked 25408406 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $2,503. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. lptelecom.ca has 43% seo score.

virut.net Information

Website / Domain:virut.net
Website IP Address:103.234.38.133
Domain DNS Server:karina.ns.cloudflare.com,theo.ns.cloudflare.com

virut.net ranks

Alexa Rank:15734678
EveryoneDomain Rank:1
Google Page Rank:0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

virut.net Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value:$7,712
Daily Revenue:$21
Monthly Revenue:$633
Yearly Revenue:$$7,712
Daily Unique Visitors:1,944
Monthly Unique Visitors:58,320
Yearly Unique Visitors:709,560

virut.net WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0,max-age=600, private, must-revalidate
Server Apache
Vary Accept-Encoding
Connection Keep-Alive
Transfer-Encoding chunked
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Wed, 19 Sep 2018 10:33:41 GMT

virut.net WebSite Httpheader

Keyword Count Percentage
Ph?n m?m 40 4.79%
di?t 34 1.98%
Virus 70 5.26%
Bkav 25 1.45%
Pro 15 0.65%
Kaspersky 5 0.65%
CMC 2 0.09%
Avira 3 0.21%
Antivirus 12 1.57%
2014 10 0.57%
Download 11 1.27%

virut.net Similar Website

Domain WebSite Title
bkav.software Ph?n m?m di?t virut BKAV – Tin t?c virus m?ng
taidietvirus.com T?i di?t virus - Download ph?n m?m di?t virut t?t nh?t 2015
phanmemdietvirus.com.vn Ph?n m?m di?t virus, phan mem diet virus ban quyen. Th? di?t virus, phòng ch?ng vi rút Bkav, Kasper...
antivirus.com.vn Antivirus Vi?t Nam - Phòng ch?ng Virus, b?o m?t d? li?u website
kaspersky.com.vn Kaspersky Lab Vi?t Nam | Ph?n m?m Ch?ng vi-rút & B?o m?t Internet
avastvn.com Avast Vi?t Nam | Phan ph?i ph?n m?m di?t virus Avast & AVG.
dietvirusbanquyen.vn Ph?n m?m di?t Virus b?n quy?n chính h?ng
dietvirusmienphi.com T?i Ph?n M?m Di?t Virus
dichvusohoa.com Thi?t k? website | qu?ng cáo web | ph?n m?m qu?n ly tr??ng m?m non | ph?n m?m di?t virus kaspersky...
bkav.com.vn Bkav Corporation - Ph?n m?m di?t virus, Ph?n m?m b?o v? SmartPhone, Chính ph? ?i?n t?, Ch? ky s?, K...
phongchongvirus.com Ph?n m?m di?t virus b?n quy?n siêu khuy?n m?i
bkavhome.com Ph?n m?m di?t virus Bkav Home Plus, T?i v? mi?n phí
i-check.com.vn iCheck Scanner - ?ng d?ng quét m? v?ch ki?m tra s?n ph?m
dietvirus.vn Ph?n m?m di?t Virus b?n quy?n
quetvirus.vn Bkav Corporation - D?ch v? quét virus online mi?n phí, quét virus tr?c tuy?n, ki?m tra website phis...
quetvirus.com Ph?n m?m di?t virus - Th? thu?t b?o v? máy tính -
bkav2016.com Bkav 2016, Ph?n m?m di?t virus, Bkav Pro Internet Security 2016
bkav2015.com Bkav 2015, Ph?n m?m di?t virus, Bkav Pro Internet Security 2015

virut.net Alexa Rank History Chart

virut.net aleax

virut.net Html To Plain Text

Virus, Virut, Antivirus, Ch??ng trình, Ph?n m?m di?t Vi rút, Quét Virus - VIRUT.NET VIRUT.NET Trang ch? Tin t?c Virus & AntiVirus Hack & Hacker B?o m?t Ph?n m?m Virus Di?t Virus Bkav Pro Kaspersky - KIS Avira Antivirus Avast Internet Security BitDefender Internet Norton Internet Security Eset NOD32 Antivirus Trend Micro Antivirus Di?t Virus AVG CMC Internet Security Intel McAfee Security Di?t Virus Online Bkav Safe Zone Scan VirSCAN Online Virus Scan BitDefender Online Virus Avast Online Scanner H??ng d?n Ki?n th?c C? b?n Di?t Virus Phòng ch?ng Virus Kh?c ph?c H?u qu? Download Ph?n m?m di?t Virus Patch - S?a l?i C?ng c? Ti?n ích D?ch v? Cài ??t S?a ch?a Di?t Virus Ph?c h?i d? li?u T? v?n Gi?i pháp Khuy?n m?i Liên h? ??t mua th? Bkav Pro ??t mua th? Kaspersky H??ng d?n mua hàng Thanh toán Tr?c tuy?n Th?ng tin chuy?n kho?n Cam k?t bán hàng Quy ??nh s? d?ng website Ph??ng th?c giao hàng Chính sách ??i tr? hàng Chính sách b?o m?t Th?ng tin liên h? Skip to content Mon04102017 Last update04:06:10 AM GMT RSS B?n quy?n ph?n m?m virus Bkav Pro 2016, 2017 - Mua 2 t?ng 2 Bkav Pro Internet Security 2016 - Ph?n m?m di?t virus cao c?p nh?t h? tr? tính n?ng b?o m?t và di?t Virus trên Internet. S? d?ng c?ng ngh? ?i?n toán ?ám may, c?ng ngh? Safe Run, ??t ch?ng ch? ??ng c?p Qu?c t? VB100 do t? ch?c ki?m ??nh hàng ??u th? gi?i Virus Bulletin ch?ng nh?n. ??t mua s?n ph?m Top ph?n m?m di?t Virus t?t nh?t Vi?t Nam do c?ng ??ng m?ng bình ch?n M?t cu?c bình ch?n ph?n m?m di?t Virus ???c nhi?u ng... Mi?n phí ph?n m?m di?t Virus Norton Antivirus b?n quy?n 3 tháng N?ng n? và ch?m ch?p, là nh?ng gì ng??i ta th??ng ... Mi?n phí ph?n m?m di?t Virus Kaspersky b?n quy?n 3 tháng t?i Groupon.Ru Groupon, Inc ph?i h?p cùng v?i Kaspersky ?ang t? c... Download ph?n m?m di?t Virus Bkav Pro 2016, 2017 - Free Download Bkav Pro Internet Security 2016, 2017 - Ph?n m?m di... Download Bkav Home 2016, 2017 - Ph?n m?m di?t virus Mi?n phí Free Bkav Home là phiên b?n mi?n phí c?a Bkav, h? tr? n... Top ph?n m?m Virus Top H??ng d?n Download Bkav Home 2016, 2017 - Ph?n m?m di?t virus Mi?n phí Free Post: 07.04.11 Download Bkav Pro 2016, 2017 m?i nh?t, Ph?n m?m di?t virus BkavPro Post: 11.05.11 Download ph?n m?m di?t Virus Bkav Pro 2016, 2017 - Free Download Post: 07.04.11 B?n quy?n ph?n m?m virus Bkav Pro 2016, 2017 - Mua 2 t?ng 2 Post: 15.05.13 Crack Bkav Pro 2016, 2017? - H?y s? d?ng ph?n m?m Bkav b?n quy?n Post: 06.05.11 T?i v? Bách Khoa Antivirus 2016, 2017 - BKAV phiên b?n m?i nh?t Post: 20.01.13 Download ph?n m?m di?t Virus mi?n phí Bkav SE 2012 Free Post: 28.03.11 Cách cài ??t và ??ng ky s? d?ng Bkav Pro 2013, 2014 Post: 06.04.11 Top 10 ph?n m?m di?t Virus t?t nh?t n?m 2011 Post: 22.06.11 FaceNiff - ?ng d?ng ?ánh c?p d? li?u Wifi Hack tài kho?n Facebook Post: 13.06.11 H??ng d?n cách di?t Malware, Spyware, Trojan b?ng tay s? d?ng ph?n m?m mi?n phí Post: 25.08.11 H??ng d?n cách ph?c h?i d? li?u ? c?ng b? Format, Ghost, Xóa nh?m Post: 04.05.11 Cách di?t Virus hi?u qu? v?i Bkav Pro 2011 2012 Post: 05.04.11 So sánh các ph?n m?m di?t Virus hàng ??u Avira, Avast, Eset và Norton Antivirus Post: 10.09.11 Tin t?c Lùi Ti?p theo toàn b? Thêm... Virus & Antivirus Thêm... Hack & Hacker Thêm... B?o m?t Thêm... Nên cài và s? d?ng ph?n m?m di?t virus nào là t?t nh?t Th? sáu, 28 Tháng 11 2014 Hi?n nay vi?c ph? bi?n c?a Internet và các d?ch v? trên di ??ng khi?n c?ng vi?c c?a m?i ng??i ngày càng l? thu?c vào máy tính, các d? li?u trên máy tính và h?p th? ?i?n t?. Song song v?i s? phát tri?n c?a các d?ch v? trên thì s? l??ng ph?n m?m ??c h?i mà chúng ta th??ng g?i virus máy tính ngày càng ... MORE: Nên cài ph?n m?m b?o m?t trên ?i?n tho?i ?? ch?ng nhi?m virus Backdoor.AndroidOS.Obad - Virus nguy hi?m nh?t trên ?i?n tho?i Android n?m 2013 Ph?n m?m di?t virus mi?n phí t?t nh?t n?m 2015 Ph?n m?m di?t virus b?n quy?n t?t nh?t t?i Vi?t Nam Ph?n m?m Virus Lùi Ti?p theo toàn b? Thêm... Bkav Pro Thêm... CMC Internet Security Thêm... Kaspersky Thêm... Avira Thêm... Avast Thêm... BitDefender Thêm... Norton AntiVirus Thêm... Eset NOD32 Thêm... Trend Micro Thêm... AVG Thêm... McAfee Thêm... Ph?n m?m di?t virus McAfee ??i tên thành Intel Security Th? sáu, 28 Tháng 11 2014 T?i CES 2014, T?ng Giám ??c Intel Brian Krzanich th?ng báo nh?n hi?u McAfee s? b? xóa b? và thay b?ng tên “Intel Security” ?? ??i di?n cho s?n ph?m, d?ch v? Intel trong phan khúc b?o m?t. MORE: Mi?n phí McAfee Antivirus Plus 2015 b?n quy?n 06 tháng s? d?ng Intel McAfee Antivirus Plus 2014, 2015 b?n quy?n 1 n?m giá 199.000? Intel McAfee Internet Security 2014, 2015 B?n quy?n 1 n?m giá 299.000? Intel McAfee Total Protection 2014, 2015 b?n quy?n 1 n?m giá 999.000? H??ng d?n Lùi Ti?p theo toàn b? Thêm... Ki?n th?c C? b?n Thêm... Di?t Virus Thêm... Phòng ch?ng Virus Thêm... Kh?c ph?c H?u qu? Thêm... H?i cách di?t virus qu?ng cáo Popup trên trình duy?t Chrome và Firefox Th? sáu, 28 Tháng 11 2014 H?i: Mình ?ang ch?y h? ?i?u hành Windows 8 64-bit, vài h?m nay mình có t?i m?t ít tài li?u trên m?ng v? (? nh?ng trang n??c ngoài). Sau khi t?i v? và ch?y m?t vài file thì máy mình có hi?n t??ng nhi?m virus. Khi m? Chrome hay Firefox lên ?? k?t n?i Internet thì xu?t hi?n 1 Popup c?a trang web adcash.c... MORE: H??ng d?n v? hi?u m? ??c t? ??ng kh?i ??ng cùng Windows Di?t virus Facebook Video Plugin l?a ??o trên Facebook Messenger Virus DECRYPT_INSTRUCTION m? hóa m?t h?t d? li?u Word, Excel, Pdf S?a l?i USB b? nhi?m virus kh?ng m? ???c b?ng ph?n m?m Smart Virus Remover Download Lùi Ti?p theo toàn b? Thêm... Ph?n m?m di?t Virus Thêm... Patch - S?a l?i Thêm... C?ng c? Ti?n ích Thêm... Ch?ng virus b?ng ph?n m?m Shadow Defender ?óng b?ng ? c?ng Th? sáu, 28 Tháng 11 2014 Shadow Defender - Ph?n m?m ?óng b?ng ? c?ng là gi?i pháp cách ly ? c?ng c?a b?n giúp máy tính ch?ng l?i 100% các lo?i virus h?t s?c hi?u qu?. ?i?m m?nh và c?ng là ?i?m b?t ti?n c?a gi?i pháp ?óng b?ng ? c?ng chính là sau khi t?t máy, toàn b? các thay ??i trên ? c?ng s? ???c ph?c h?i v? tr?ng thái tr... MORE: T?i v? Bkav g? ti?ng Vi?t cho ?i?n tho?i di ??ng Android Bkav Cleaner - T?i v? ph?n m?m d?n rác và t?i ?u h? th?ng cho Android T?i v? ph?n m?m di?t virus Bkav Home mi?n phí cho máy Mac OS Download F-Secure Internet Security 2014 mi?n phí b?n quy?n 03 tháng D?ch v? Lùi Ti?p theo toàn b? Thêm... Cài ??t S?a ch?a Thêm... Di?t Virus Thêm... Ph?c h?i d? li?u Thêm... T? v?n gi?i pháp Thêm... H??ng d?n cách ph?c h?i d? li?u ? c?ng b? Format, Ghost, Xóa nh?m Th? t?, 04 Tháng 5 2011 H?m nay t?i s? post 1 bài, có th? nói là phá l? m?t chút, ?ó là v? 1 ph?n m?m có Key Crack. Bài này t?i vi?t c?ng lau r?i, và m?c dù nó là hàng l?u, kh?ng b?n quy?n, nh?ng mình v?n quy?t ??nh post lên vì th?c s? nhi?u b?n s? c?n. L?u y: ?ay là ph?n m?m mà mình ?? s? d?ng, so sánh và th?y là ?áng dùng ... Back Trang ch? Th?ng tin Virus, B?o m?t m?i nh?t Nên cài và s? d?ng ph?n m?m di?t virus nào là t?t nh?t Nên cài ph?n m?m b?o m?t trên ?i?n tho?i ?? ch?ng nhi?m virus Backdoor.AndroidOS.Obad - Virus nguy hi?m nh?t trên ?i?n tho?i Android n?m 2013 Ph?n m?m di?...

virut.net Whois

Domain Name: VIRUT.NET
Registrar: NHAN HOA SOFTWARE COMPANY LTD
Sponsoring Registrar IANA ID: 1710
Whois Server: whois.nhanhoa.com
Referral URL: http://www.nhanhoa.com
Name Server: KARINA.NS.CLOUDFLARE.COM
Name Server: THEO.NS.CLOUDFLARE.COM
Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited
Updated Date: 19-jul-2016
Creation Date: 08-sep-2011
Expiration Date: 08-sep-2019
>>> Last update of WHOIS database: 2018-09-19T10:33:41Z

The data contained in Everyone.domains, LLC's WhoIs database,
while believed by the company to be reliable, is provided "as is"
with no guarantee or warranties regarding its accuracy. This
information is provided for the sole purpose of assisting you
in obtaining information about domain name registration records.
Any use of this data for any other purpose is expressly forbidden without the prior written
permission of EveryOne.domains, LLC.By submitting an inquiry,
you agree to these terms of usage and limitations of warranty.In particular,
you agree not to use this data to allow, enable, or otherwise make possible,
dissemination or collection of this data, in part or in its entirety, for any
purpose, such as the transmission of unsolicited advertising and
and solicitations of any kind, including spam.You further agree
not to use this data to enable high volume, automated or robotic electronic
processes designed to collect or compile this data for any purpose,
including mining this data for your own personal or commercial purposes.


Please note: the registrant of the domain name is specified
in the "registrant" section.In most cases, Everyone.domains, LLC
is not the registrant of domain names listed in this database.";

For more information on Whois status codes, please visit
https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en